ویژگی های مترجم خوب

مترجم خوب

درباره یك مترجم خوب نظرات زیادي ارائه شده است. در نگاه اول به نظر مي رسد كه یك مترجم خوب باید به دو زبان تسلط كامل داشته باشد اما این به تنهایي كافي نیست. برخي، علاوه بر تسلط به دو زبان ، بعضي مهاارتھا و ویژگي هاي دیگر را نیز براي مترجم خوب برشمرده-اند. براي نمونه ناباكوف گوید: استعداد نویسندگي مترجم باید در حدود استعداد كسي باشد که اثرش را ترجمه مي كند.
نایدا می نیز مي گوید: كسي که نتواند اثر قابل ملاحظه ای بنویسد بعید است بتواند اثر قابل ملاحظه ترجمه كند. یك مترجم خوب باید مثل یک هنر پیشیه خوب به كلمات حیات و حركت ببخشد، مترجم حتماً باید خودش نویسنده باشد. اما متأسفانه چنانکه جان دان مي گوید: اكثر مترجمان ما كساني هستند که چون نمي توانند بنویسند به ترجمه روي مي آورند.
اتین دول درباره ویژگيهای یك مترجم خوب مي گوید: مترجم باید محتواي متن و قصد نویسنده را بخوبي درك كند . مترجم باید از دانشي وسیع در زبان مبدأ و مقصد برخوردار باشد . مترجم باید از ترجمه لفظ به لفظ که هم به مفهوم متن اصلي و هم به زیبایي آن لطمه وارد مي كند بپرهیزد. مترجم باید شکل های گفتاري رایج و متداول در دو زبان را بشناسد و به كار گیرد .مترجم باید از طریق انتخاب و ترتیب مناسب كلمات ، تأثیري همه جانبه و لحني مناسب متن اصلي به ترجمه ببخشد.
فرزانه فرح زاد می گوید « امروزه بسیاري از صاحبنظران بر این عقیده که مترجم خوب كسي است که به زبان مبدأ(زباني که از آن ترجمه مي شود)و زبان مقصد (زبانی که به آن ترجمه می شود و موضوع متن مورد ترجمه احاطه داشته باشند.

پازارگادي نیز ویژ گی های یك مترجم خوب را
١- تسلط بر زبان مادری
٢- تسلط به زبان خارجي
٣- تشخیص اختلافات دو زبان ذكر مي كند.

دلي فیتس می گوید :
ترجمه خوب عبارت است از نزدیك ترین معادل در زبان مترجم براي مطلب مورد ترجمه با حفظ مشخصات متن اصلي تا آنجا که ظرفیت زبان اول ایجاب كند و عجیب و دور از ذهن ننماید.
موریس نادو معتقد است :
یك ترجمه خوب در درجه اول باید ترجمه گون نباشد، به عبارت دیگر مترجم با سلاست و رواني و حفظ كیفیات متن اصلي آن را به زبان دوم برگرداند.

نورتروپ فراي میگوید :
ترجمه خوب آن است که مفاد متن اصلي را بازگو كند. نوع دیگر ترجمه نیز وجود دارد که خلق دوباره متن است و بنابراین مي توان آن را اثري مستقل و جداگانه محسبو ب كرد.

ارنست سمیونزنیز می گوید :
ترجمه خوب، ترجمه اي است که مفهوم و پیام متن اصلي را به علاوه فرم( شكل بیان ) تا سر حد امكان حفظ كرده باشد.

طاهره صفارزاده می گوید یک مترجم خوب آن است که دارای چند ویژگی باشد:
مفهوم متن اصلی را برساند
لحن نویسنده در آن حفظ شده باشد
مترجم زبان خاص و متناسب را دریافته باشد
واژگان درست و دقیق را انتخاب کرده باشد
متن ترجمه شده از نظر دستوری با متن اصلی تطابق داشته باشد
در برگرداندن جملات طول کلام نویسنده رعایت شده باشد
به علایم نگارشی و نقطه گذاری توجه شده باشد

یوجین نایدا(۱۹۷۴) می گوید:
ترجمه خوب ترجمه ای است که در آن مترجم توانسته باشد برای متن زبان مبدا نزدیکترین و مصطلح ترین معادل را در زبان مقصد بیابد . در چنین ترجمه ای نخست انتقال درست معنا مهم شمرده می شود .

اگر بخواهیم مجموع نظرات گفته شده درمورد یک ترجمه خوب را به شکل خلاصه در آوریم باید بگوییم که یک ترجمه خوب باید از دو ویژگی برخوردار باشد:
ترجمه خوب باید دارای دقت و صحت باشد و مفهوم و سبک و لحن متن اصلی را داشته باشد.
ترجمه خوب باید از سلاست و روانی برخوردار باشد و جملات آن مصنوعی نبوده و بوی ترجمه نداشته باشد .
به عبارت دیگر زمانی که یک گویشور زبان مقصد آن ترجمه را می خواند آن را به عنوان یک نوشته طبیعی در آن زبان قبول داشته باشد.معمولآ صحت یک ترجمه را یک گویشور زبان مبدإ می تواند بسنجد و روانی یک ترجمه را یک گویشور زبان مقصد تعیین می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>