معمولا تعرفه ترجمه بر اساس صفحه مشخص می شود ، صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است . در این جدول تعرفه ترجمه هر صفحه آمده است :

عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به انگلیسی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
انگلیسی به فارسی ۸,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به عربی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
عربی به فارسی ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به فرانسه ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
فرانسه به فارسی ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به آلمانی ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
آلمانی به فارسی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

زمان تحویل :

تعداد صفحات تعداد کلمات زمان تحویل
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۱ تا ۲ روز
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۲ تا ۴ روز
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۴ تا ۶ روز
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۰ تا ۱۵ روز
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۵ تا ۳۰ روز