انواع خدمات ارائه شده توسط ترنسلیت وان :

ترجمه متن
ترجمه دانشگاهی
ترجمه اداری ، تجاری
text uni busi
ترجمه محتوای وب سایت
ترجمه کتاب
ترجمه نرم افزار و چند رسانه ای
site book media